aproximació

A GISME creiem que és possible avançar en la comprensió dels diversos desafiaments que s’afronten actualment en el món mitjançant una aproximació multidisciplinària basada en un grup de treball format per persones amb coneixements i experiència diversos, capaços de combinar-se per a produir bones idees. GISME treballarà en el desenvolupament de models basats en:

· Un enorme coneixement tecnològic en els camps de les ciències experimentals i la enginyeria.
· Un ampli coneixement de tècniques d’intel·ligència de mercat i simulacions de la dinàmica dels mercats.
· Un anàlisi del cicle de vida del producte/servei, així com del seu impacte i sostenibilitat a mig-llarg termini
· Un anàlisi teòric innovador a partir de la combinació de les eines a disposició de cadascuna de les disciplines representades.
· Un càlcul del balanç energètic de tots els processos que es desenvolupen en proporcionar un producte/servei.
· El coneixement sobre els determinants psicològics en la presa de decisions individuals i col·lectives.
· L’anàlisi de l’impacte de la nova legislació a diversos àmbits (econòmic, social, tecnològic), així com la seva acceptació per part de la població.